กำหนดเวลาในการแจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภามูลค่าเพิ่ม

Click to rate this post!
[Total: 106 Average: 5]
กำหนดเวลาในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายการ ภายในระยะเวลา หมายเหตุ
1.แจ้งเลิกประกอบกิจการ 15 วัน นับแต่วันเลิกประกอบกิจการพร้อมกับคืน
    ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนภาษี 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
มูลค่าเพิ่มไว้ เช่น การเปลี่ยนแปลงประเภทของสินค้า    
หรือบริการของกิจการที่ประกอบเป็นส่วนใหญ่ การ    
เปลี่ยนแปลงประเภทของการประกอบการ การเปลี่ยน    
แปลงการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายรับก่อนหักรายจ่าย    
เป็นคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ การเพิ่มหรือลด    
สาขา การเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ    
3.แจ้งปิดสถานประกอบการเพิ่มเติม 15 วัน ก่อนวันเปิดสถานประกอบการ
4.แจ้งปิดสถานประกอบการบางแห่ง 15 วัน นับแต่วันปิดสถานประกอบกิจการ
    พร้อมกับคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.แจ้งการย้ายสถานประกอบการ    
-สถานประกอบการใหม่อยู่เขตเดิม 15 วัน ก่อนวันย้ายสถานประกอบการ โดยจะต้องยื่นแบบ
    ภ.พ.09 พร้อมกับคืน ภ.พ.20 ของสถานประกอบ
    การเดิม
-สถานประกอบการใหม่อยู่ต่างเขต 15 วัน จะต้องยื่น ภ.พ.09 ณ หน่วยจดขดทะเบียนที่ได้
    จดทะเบียนไว้เดิมก่อนวันย้ายสถานประกอบการ
    ไม่น้อยกว่า 15 วัน และยื่น ภ.พ.09 พร้อมกับคืน
    ภ.พ.20 ของสถานประกอบการเดิม ณ หน่วย
    จดทะเบียนที่ท้องที่สถานประกอบการแห่ง
    ใหม่ตั้งอยู่ก่อนวันเปิดสถานประกอบการแห่งใหม่
6.แจ้งการโอนกิจการ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 15 วัน ก่อนวันโอนกิจการ
7.แจ้งการรับโอนกิจการ 15 วัน ก่อนวันรับโอนกิจการ
8.แจ้งการควบกิจการ 15 วัน ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นนิติบุคคล
    ประสงค์จะควบเข้ากันต้องแจ้งเลิกกิกจการ
    ภายใน 15 วันนับแต่วันควบกิกจการและนิติบุคคล
    ใหม้ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่
    วันเลิกประกอบกิจการ
9.แจ้งการหยุดประกอบกิจการชั่วคราว 15 วัน นับแต่วันที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราวในกรณี
    ที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราวเป็นเวลาติดต่อกัน
    เกินกว่า 30 วัน
กำหนดเวลาในการแจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภามูลค่าเพิ่ม
กำหนดเวลาในการแจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภามูลค่าเพิ่ม
(Visited 175 times, 2 visits today)
Scroll to Top