เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการริบหุ้น

Click to rate this post!
[Total: 98 Average: 5]

                     สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี ในการชำระค่าหุ้นเป็นงวดๆ นั้น บริษัทจะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้ ในการเรียกเงินค่าหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้กรรมการส่งจดหมายเพื่อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 21 วัน โดยส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นคนใดไม่ส่งใช้ตามกำหนดวันที่ได้บอกกล่าว ผู้นั้นจะต้องเสียดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่กำหนดให้ส่งใช้จนถึงวันที่ได้รับส่งเสร็จ จะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย ร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่สำหรับดอกเบี้ยนั้น ตามกฎหมายไม่ได้บังคับตายตัวจะต้องเสียดอกเบี้ยเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อพิจารณาของกรรมการบริษัทด้วย กรรมการบริษัททวงเงินค่าหุ้นรวมทั้งดอกเบี้ย โดยส่งจดหมายลงทะเบียนไปอีกครั้ง และในจดหมายให้บอกด้วยว่าถ้ายังไม่ใช้ค่าหุ้นรวมทั้งดอกเบี้ยจะทำการริบหุ้น หากบริษัทจำกัดได้ทำตามขั้นตอนในตอนต้นแล้วยังไม่ได้รับเงินค่าหุ้นอีก สามารถให้กรรมการบริษัทบอกริบหุ้นทุนนั้นๆ ได้ หุ้นทุนที่บริษัททำการริบไปแล้ว สามารถนำไปออกขายทอดตลาดได้ทันที ได้จำนวนเงินสดเท่าใดให้นำมาหักใช้ค่าหุ้นที่เรียกกับดอกเบี้ยค้างชำระ  ถ้ายังมีเงินเหลือเท่าใดจะต้องทำการส่งคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น แต่ถ้าเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดมีไม่พอที่จะชำระเงินค่าหุ้นที่เรียกเก็บกับดอกเบี้ยค้างชำระ บริษัทจะต้องทำการเรียกร้องเพื่อเอาเงินจากผู้ถูกริบหุ้นได้หรือไม่นั้น บริษัทควรระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้ชัดเจน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบหุ้น ที่กำหนดตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีอยู่ 4 วิธี ด้วยกัน คือ  ริบหุ้นตามกฎหมายไทย  คืนเงินให้หมด  ริบเงินที่ชำระแล้วทั้งหมด  ออกใบหุ้นตามส่วนที่ชำระมาครบตามมูลค่า แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการริบหุ้น
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการริบหุ้น

(Visited 429 times, 1 visits today)
Scroll to Top