การออกหุ้นในกรณีต่างๆ

Click to rate this post!
[Total: 65 Average: 5]

    สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี การออกหุ้นเพื่อชำระมูลค่าสินทรัพย์ การชำระค่าหุ้นด้วยสินทรัพย์อื่นๆ ในการจำหน่ายหุ้นทุน นอกจากจะชำระค่าหุ้นทุนด้วยเงินสดแล้ว ยังสามารถชำระค่าหุ้นด้วยสินทรัพย์อื่นๆ ได้อีก เช่น อาคาร  ที่ดิน เป็นต้น ซึ่งต้องมีหลักการบันทึกบัญชี 2 วิธี  ดังนี้ ใช้หลักราคาสินทรัพย์ที่นำมาชำระค่าหุ้นทุน โดยสินทรัพย์ที่นำมาชำระค่าหุ้นนั้น จะต้องมีการตีราคาตลาดไว้ก่อนอย่างชัดเจน   โดยนำรายการสินทรัพย์นั้น เป็นหลักในการบันทึกบัญชี ใช้หลักราคาหุ้นทุนซื้อขายในตลาด เป็นหลักการบันทึกบัญชี  หากสินทรัพย์ที่นำมาแลกไม่ทราบราคาหรือไม่มีการประเมินราคา  ก็จะใช้ราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดเป็นหลักการบันทึกบัญชี การออกหุ้นเพื่อชำระค่าบริการ การชำระค่าหุ้นทุนด้วยการให้บริการต่างๆ  ในการดำเนินงานบริษัทจำกัด อาจจะต้องจ่ายค่าบริการให้กับบุคคลภายนอกหรือห้างร้านธุรกิจที่ให้บริการในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งค่าบริการดังกล่าว  สามารถออกหุ้นเพื่อชำระค่าบริการต่างๆ ของบริษัทได้ ซึ่งมีหลักการบันทึกบัญชีได้  2  วิธี ดังนี้ ใช้ราคาค่าบริการเป็นหลักในการบันทึกบัญชี ซึ่งจะทราบว่ามีจำนวนค่าบริการเป็นจำนวนเท่าใดอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะทำการออกหุ้นเพื่อชำระค่าบริการจำนวนกี่หุ้นและหุ้นอะไรจะระบุไว้อย่างชัดเจน ใช้ราคาหุ้นทุนซื้อขายในตลาด  เป็นหลักในการบันทึกบัญชี หากไม่ทราบค่าใช้จ่ายว่ามีมูลค่าเท่าใด บริษัทจะต้องใช้ราคาหุ้นในตลาดที่ออกชำระค่าบริการเป็นหลักในการคำนวณ การออกหุ้นเพื่อแลกกับธุรกิจ การชำระค่าหุ้นทุนด้วยการโอนกิจการให้บริษัท  ในการดำเนินงานของบริษัทบางครั้งต้องทำการขยายกิจการออกไป  ด้วยการขอซื้อกิจการที่มีขนาดเล็ก  โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นพวกห้างหุ้นส่วน ซึ่งบริษัทจะรับชำระค่าหุ้นในส่วนที่เป็นสินทรัพย์สุทธิของห้างหุ้นส่วน และจะออกใบหุ้นให้กับผู้เป็นหุ้นส่วน  มีผลให้ผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นกลายเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไปในที่สุด ในวันที่ทำการซื้อกิจการห้างหุ้นส่วน  บริษัทที่เป็นผู้ซื้อกิจการจะต้องคำนึงถึงราคาสินทรัพย์ และควรตีตามราคาตลาดปัจจุบัน  ดังนั้นจะต้องทำการปรับปรุงบัญชี  ถึงจะรับโอนสินทรัพย์สุทธิของกิจการห้างหุ้นส่วนได้ พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

การออกหุ้นในกรณีต่างๆ
การออกหุ้นในกรณีต่างๆ
(Visited 220 times, 1 visits today)
Scroll to Top