การให้เช่าทรัพย์สินหรือการให้บริการอื่น

Click to rate this post!
[Total: 69 Average: 5]

การให้เช่าทรัพย์สินหรือการให้บริการอื่น

  • การคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งประกอบกิจการให้เช่า ทรัพย์สิน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นั้นต้องนำรายไดั้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บในลักษณะเป็นเงินก้อน้พื่อตอบแทนการให้เช่าทรัพย์สินทั้งจำนวน ไม่ว่าจะเรียกเก็บในลักษณะเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจอง หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะทำนองเดียวกัน มารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยเวลาบัญชีที่เริ่มให้เช่าทรัพย์สิน หรือจะนำรายได้นั้นมาเฉลี่ยตามส่วนแห่งจำนวนปีตามสัญญา และนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ในอต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มให้เช่าทรัพย์สิยก็ได้

  • กรณีการให้บริการอื่น ซึ่งเป็นบริการตามสัญญาระยะยาว ต้องนำรายได้ที่เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บในลักษณะเป็นเงินก้อน เพื่อตอบแทนการให้บริการทั้งจำนวน ไม่ว่ารายได้นั้นจะเกิดจากการผ่อนชำระหรือชำระครั้งเดียว และไม่ว่าจะเรียกเก้บในลักษณะเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจอง หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะทำนองเดียวกันมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มให้บริการหรือจะนำรายได้นั้นมาเฉลี่ยตามส่วนแห่งจำนวนปีตามสัญญาแต่ไม่เกิน 10 ปี และนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนับแต่ปีที่เริ่มให้บริการก็ได้ ในกรณีการให้เช่าทรัพย์สินหรือให้บริการได้กระทำในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีหรือสัญญาการให้เช่าทรัพย์สินหรือให้บริการเป็นสัญญาสิ้นสุดในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีให้เฉลี่ยเงินรายได้ตามส่วนของเดือนหรือจำนวนวันที่ให้เช่าหรือให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชี

  • ในกรณีที่ได้มีการปฏิบัติตาม ทั้ง 2 ข้อนั้นแล้วต่อมามีการจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้า หรือเงินประกัน ให้แก่ผู้เช่าหรือบริการตามข้อตกลงหรือสัญญา ให้ผู้เช่าหรือผู้ให้บริการ นำเงินจ่ายล่วงหน้า หรือเงินประกัน ที่ได้คืนแก่ผู้เช่า หรือผู้บรืการ มาถือเป็รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีมี่ไดจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้า หรือเงินประกัน 

การให้เช่าทรัพย์สินหรือการให้บริการอื่น
การให้เช่าทรัพย์สินหรือการให้บริการอื่น
(Visited 10 times, 1 visits today)
Scroll to Top