หุ้นทุนที่ได้รับคืน

Click to rate this post!
[Total: 85 Average: 5]

                    สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี หุ้นทุนที่ได้รับคืน หมายถึง หุ้นทุนของบริษัทที่นำไปออกจำหน่ายโดยได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนและออกใบหุ้นแล้ว  ซึ่งภายหลังบริษัทได้รับคืนหุ้นมาถือไว้เองนั้น โดยไม่ได้ยกเลิกหุ้นทุน  บริษัทจะต้องนำออกจำหน่ายใหม่โดยเร็วหรือยกเลิกแล้วแต่กรณี ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1143 ได้กำหนดไว้ว่า ห้ามไม่ให้บริษัทจำกัดเป็นเจ้าของถือหุ้นของตนเอง หรือรับจำนำหุ้นของตนเอง ส่วนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามมาตราที่ 66 ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้เช่นกัน การซื้อหุ้นคืนสามารถทำได้ในบริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตราที่ 66/1 ดังนี้  บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม  บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและมีสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้น ไม่เป็นเหตุทำให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทจำกัดต้องการที่จะถือหุ้นตนเองในลักษณะใดก็ตาม จะต้องนำขายทอดตลาดโดยไม่ชักช้า  ตามที่กำหนดไว้ใน มาตราที่ 1125  แต่ถ้าเป็นบริษัทมหาชนจำกัด  หุ้นที่ซื้อคืนมาจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง  หากไม่มีการจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัททำการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ ซึ่งกำหนดไว้ใน มาตรา  66/1 วรรค 3 แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

หุ้นทุนที่ได้รับคืน
หุ้นทุนที่ได้รับคืน

https://www.pangpond.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%99
(Visited 237 times, 1 visits today)
Scroll to Top