ข้อมูลบัญชี มี ประโยชน์ อย่างไร กับใคร

Click to rate this post!
[Total: 422 Average: 5]

ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี มีดังนี้

1. เจ้าของกิจการ ต้องการข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนำไปใช้ในการวางนโยบายของกิจการ เช่น ขยายกิจการ หรือเลิกกิจการ การตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้ จะต้องใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อดูว่าที่ผ่านมากิจการมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และปัจจุบันกิจการมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร เป็นต้น 

2. ผู้บริหาร จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อไปใช้ในการบริหารกิจการให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของเจ้าของกิจการ 

3. เจ้าหนี้หรือแหล่งเงินกู้ต่างๆ จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจที่จะให้เครดิตกับกิจการ โดยจะดูจากฐานะทางการเงินของกิจการ ความสามารถในการชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยของกิจการ เป็นต้น 

4. นักลงทุน จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในการที่จะเข้ามาลงทุนในกิจการ โดยผู้ลงทุนจะดูจาก ผลการดำเนินงานของกิจการ ฐานะทางการเงินของกิจการ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ เป็นต้น 

5. ลูกค้าและซัพพลายเออร์ จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจที่จะค้าขายกับกิจการ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกิจการ ฐานะทางการเงินของกิจการ สภาพคล่องของกิจการ เป็นต้น 

6. พนักงานหรือลูกจ้าง จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในการทำงานกับกิจการ โดยจะพิจารณาจากความมั่นคงคือฐานะทางการเงินของกิจการ ผลการดำเนินงานของกิจการ เพื่อประเมินความสามารถในการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน และโอกาสในการจ้างงาน 

7. คู่แข่ง จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจบริหารงานของคู่แข่ง เพื่อจะให้สามารถแข่งขันกับกิจการได้ 

8. รัฐบาลและหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากรต้องการข้อมูลทางการบัญชีของกิจการไปใช้ในการคำนวณการจัดเก็บภาษี หรือนำไปเป็นฐานในการคำนวณรายได้ ประชาชาติ หรือจัดทำสถิติต่างๆ เป็นต้น 

9. บุคคลทั่วไป จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน หรือสื่อมวลชนต้องการนำไปเสนอข่าว เป็นต้น พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

ข้อมูลบัญชี มี ประโยชน์ อย่างไร กับใคร
ข้อมูลบัญชี มี ประโยชน์ อย่างไร กับใคร
(Visited 3,556 times, 1 visits today)
Scroll to Top