กำหนดข้อสมมุติทางการบัญชีไว้ในแม่บทการบัญชี 2 ข้อด้วยกัน

Click to rate this post!
[Total: 372 Average: 5]

              เนื่องจากผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชีมีหลายฝ่ายด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารกิจการ เจ้าหนี้ นักลงทุน หน่วยงานของรัฐบาล หรืออื่นๆ ซึ่งบางครั้งผู้ที่ใช้ข้อมูลทางการบัญชีนี้ ต้องการที่จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีในทิศทางที่แตกต่างกัน การที่จะให้ข้อมูลทางการบัญชีมีความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชีทุกฝ่ายนั้น นักบัญชีจึงจำเป็นต้องจัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่ออธิบายให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่ใช้กันโดยทั่วไป ทางสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้ทำการกำหนดข้อสมมุติทางการบัญชีไว้ในแม่บทการบัญชี 2 ข้อด้วยกัน ดังนี้

1. เกณฑ์คงค้าง คือ งบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงค้าง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวในตอนต้นภายใต้เกณฑ์คงค้าง รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีจะรับรู้เมื่อเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่ใช่เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด โดยรายการต่างๆ นั้น จะบันทึกบัญชีและแสดงในงบการเงินตามงวดที่เกี่ยวข้อง งบการเงินที่จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง นอกจากจะให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งบการเงินรายการค้าในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการรับและจ่ายเงินสดแล้ว ยังให้ข้อมูลภาระผูกพันที่กิจการต้องจ่ายเป็นเงินสดในอนาคตและข้อมูลทรัพยากรที่จะได้รับเป็นเงินสดในอนาคตด้วย

2. การดำเนินงานต่อเนื่อง คือ งบการเงินที่จัดทำขึ้นตามข้อสมมติที่ว่า กิจการจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและดำรงอยู่ต่อไป ดังนั้น จึงสมมุติว่ากิจการไม่มีเจตนาหรือมีความจำเป็นที่จะเลิกกิจการหรือลดขนาดของการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ หากกิจการมีเจตนาหรือความจำเป็นดังกล่าว งบการเงินจะต้องจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์อื่น และจะต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในงบการเงินด้วย พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

กำหนดข้อสมมุติทางการบัญชีไว้ในแม่บทการบัญชี 2 ข้อด้วยกัน
กำหนดข้อสมมุติทางการบัญชีไว้ในแม่บทการบัญชี 2 ข้อด้วยกัน

(Visited 5,332 times, 1 visits today)
Scroll to Top