กำไร จาก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

Click to rate this post!
[Total: 217 Average: 5]

         บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมหรือประกอบธุรกรรมขายสินค้าหรือให้บริการไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการ ในหรือต่างประเทศ มักจะประสบปัญหาในการบันทึกบัญชีและภาษีอากร หากธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากการบันทึกบัญชี และการเสียภาษีอากร ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 และประมวลรัษฎากรกำหนดให้ธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะต้อง แปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย เพื่อประโยชน์ในการบันทึกบัญชีและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ก่อนที่จะมีการบันทึกบัญชีและชำระภาษีอากรที่เป็นธุรกรรมเงินตราต่างประเทศต้องแปลงค่าเป็นเงินไทยนั้น หลักการที่สำคัญในการบันทึกบัญชีมี ดังนี้

          เมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศจะต้องนำรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินไทยจึงจะนำไปบันทึกรายการค้าในแต่ละรายการ การนำรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ มาแปลงค่าเป็นเงินไทยจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท
อัตราแลกเปลี่ยนทันที เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ขณะนั้น ซึ่งมีอัตราซื้อและอัตราขายเงินตราต่างประเทศให้กับกิจการ

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย เป็นอัตราที่ประมาณขึ้นใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนจริง ณ วันที่เกิดรายการหรืออาจจะเป็นอัตราถัวเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันแล้วนำมาถัวเฉลี่ยเป็นอัตราซื้อ หรือขาย เช่น อัตราถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประกาศออกมาเป็นรายวันโดยการเฉลี่ยจากการเปลี่ยนค่าเงินตราทั้งวัน
ในกรณีที่มีรายการค้าเกิดขึ้นซึ่งมีผลทำให้อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควรใช้อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันที่เกิดรายการค้า
การบันทึกรายการครั้งแรก การบันทึกรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะต้องแปลงค่าเป้นเงินไทยซึ่งจะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนั้น ได้แก่

1. การซื้อหรือขายสินค้า หรือบริการ

2. การกู้ยืม หรือให้กู้ยืมเงิน

3. เป็นคู่สัญญาในสัญาที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

4. ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการก่อหนี้ หรือชำระหนี้สิน 

กำไร จาก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
กำไร จาก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
(Visited 688 times, 1 visits today)
Scroll to Top