งวดบัญชี หรือ รอบระยะเวลาบัญชี คือ ( Accounting period )

Click to rate this post!
[Total: 285 Average: 5]

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี คำว่า “งวดบัญชี หรือ รอบระยะเวลาบัญชี” คือ การที่กิจการทำการบันทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น ภายในงวดเวลาที่กำหนด จากนั้นก็จะทำการสรุปออกมาว่าในแต่ละงวดเวลานั้น กิจการมีผลกำไรหรือขาดทุนอย่างไร และเมื่อถึงวันสิ้นงวดนั้น กิจการมีฐานะการเงินอย่างไร เช่น ในงวด 1 เดือนที่ผ่านมา กิจการมีผลกำไรหรือขาดทุนเท่าไร และในวันสิ้นงวด 1 เดือน กิจการมีสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของคงเหลืออยู่เท่าไรนั่นเอง ซึ่งในการกำหนดงวดบัญชีนี้จะเริ่มต้นวันที่เท่าไรก็ได้และวันสุดท้ายก็คือวันสิ้นสุดงวดบัญชีตามที่กำหนดระยะเวลาเป็น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ประเภทของธุรกิจ เราสามารถแบ่งประเภทของธุรกิจ ที่เป็นธุรกิจประเภทมุ่งแสวงหากำไรออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ธุรกิจบริการ เป็นธุรกิจที่มีรายได้ จากการให้บริการ ซึ่งบริการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน เช่น สวนสนุก หอพัก กิจการรถเช่า โรงภาพยนตร์ คลินิก โรงแรม รถประจำทาง เป็นต้น

2. ธุรกิจซื้อขายสินค้า หรือ ธุรกิจพาณิชยกรรม เป็นธุรกิจที่มีการดำเนินธุรกิจโดยการซื้อสินค้าเข้ามา แล้วทำการขายสินค้านั้นออกไปในราคาที่สูงกว่าเดิม โดยไม่มีการแปรรูปหรือแปลงสภาพสินค้า เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เกต บริษัทขายรถยนต์ เป็นต้น

3. ธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจผลิตสินค้า เป็นธุรกิจที่มีการดำเนินการผลิตสินค้า สรุปง่ายๆ ก็คือมีการแปรรูปวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วขายออกไป เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ โรงงานกระเบื้อง โรงงานทอผ้า เป็นต้น

งวดบัญชี หรือ รอบระยะเวลาบัญชี  คือ ( Accounting period )
งวดบัญชี หรือ รอบระยะเวลาบัญชี คือ ( Accounting period )
(Visited 1,893 times, 1 visits today)
Scroll to Top