ส่วนของเจ้าของ ของกิจการที่ดำเนินงาน

Click to rate this post!
[Total: 73 Average: 5]

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี ส่วนของเจ้าของ ซึ่งบางครั้งเราอาจจะเรียกกันว่า “ทุน” คือ มูลค่าของสินทรัพย์ที่เจ้าของกิจการเป็นเจ้าของโดยไม่มีซึ่งหนี้สินที่จะต้องชำระคืนในอนาคต ส่วนของเจ้าของของกิจการที่ดำเนินงานในแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกัน ดังนี้

1. กิจการเจ้าของคนเดียว  สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ส่วนของเจ้าของคือสินทรัพย์ที่เจ้าของกิจการนำมาลงทุนในกิจการเป็นครั้งแรก ซึ่งเราจะเรียกว่า “ทุน” ทุนนั้นจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากผลการดำเนินงานของกิจการที่มีกำไร หรือจากการที่เจ้าของกิจการนำสินทรัพย์มาลงทุนเพิ่มเติม และทุนจะมีจำนวนลดลงจากผลการดำเนินงานของกิจการที่ขาดทุน หรือจากการที่เจ้าของกิจการได้ถอนทุนคืนไป

2. กิจการห้างหุ้นส่วน สำหรับกิจการห้างหุ้นส่วน ส่วนของเจ้าของเราจะเรียกว่า “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ซึ่งจะประกอบด้วยทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน และทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อได้รับส่วนแบ่งกำไรหรือมีการลงทุนเพิ่ม และทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนจะลดลงเมื่อได้รับส่วนแบ่งการขาดทุนหรือเมื่อมีการถอนทุนคืน

3. กิจการบริษัทจำกัด สำหรับกิจการบริษัทจำกัด ส่วนของเจ้าของเราจะเรียกว่า “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ซึ่งจะประกอบด้วยทุนเรือนหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ซึ่งก็คือจำนวนเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่กำหนดไว้ และกำไรสะสมหรือขาดทุนสะสม ซึ่งหมายถึงผลการดำเนินงานที่สะสมมาในแต่ละปีตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ

ส่วนของเจ้าของ ของกิจการที่ดำเนินงาน
ส่วนของเจ้าของ ของกิจการที่ดำเนินงาน
(Visited 90 times, 1 visits today)
Scroll to Top