การจําแนกรายการในงบกระแสเงินสด (ตอน1)

Click to rate this post!
[Total: 83 Average: 5]

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี เราสามารถที่จะจําแนกรายการตามการตัดสินใจทางด้านการเงินในกิจกรรมต่างๆ ได้ดังนี้

1.กิจกรรมการดําเนินงาน เป็นการแสดงกิจกรรมหลักที่ ก่อให้เกิดรายได้ของหน่วยงาน ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน หรือเราสามารถที่จะกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า เป็นกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน (ซึ่งไม่รวมถึงกําไร/ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์หรือเงินลงทุนที่ถือเป็น ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการลงทุน) และกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดไว้ในกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมการจัดหาเงินได้ เช่น เงินสดรับ จากงบประมาณ จากเงินกู้ของรัฐบาล จากการขายสินค้าและให้บริการ จากรายได้อื่น จากการรับบริจาค/เงินช่วยเหลือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่กิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน เช่น จากเงินรับฝาก จากการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน เป็นต้น เงินสดจ่าย ซื้อสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน จากการบริจาค/ช่วยเหลือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่กิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน เช่น จ่ายคืนเงินรับฝาก นํารายได้แผ่นดินส่งคลัง เป็นต้น
2.กิจกรรมการลงทุน เป็นการแสดงให้เห็นถึงรายจ่ายที่จ่ายออกไปเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์หรือกระแสเงินสดรับมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการซื้อและจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือเงินลงทุนอื่น ซึ่งจะไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสดเฉพาะส่วนที่ไม่ต้องนําเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเงินลงทุนดังกล่าวนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เช่น (สามารถติดตามตอน2 ได้ในบทความถัดไป)

การจําแนกรายการในงบกระแสเงินสด (ตอน1)
การจําแนกรายการในงบกระแสเงินสด (ตอน1)
(Visited 157 times, 1 visits today)
Scroll to Top