การจําแนกรายการในงบกระแสเงินสด (ตอน2)

Click to rate this post!
[Total: 96 Average: 5]

          สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี ก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับการจำแนกรายการในงบกระแสเงินสด ตอนที่1 กันไปแล้วนะคะ วันนี้เราก็จะมาต่อกันในเรื่องของ การจำแนกรายการในงบกระแสเงินสด ตอนที่ 2 กันต่อค่ะ เงินสดรับ จากการขายที่ดิน อาคารอุปกรณ์ จากการขายเงินลงทุนระยะยาว เงินสดจ่าย จากการซื้อที่ดิน อาคารอุปกรณ์ จากการปรับปรุงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งทําให้อายุการใช้งานเพิ่มขึ้นและประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น จากการซื้อเงินลงทุนระยะยาว

3. กิจกรรมการจัดหาเงิน เป็นการแสดงกิจกรรมที่มีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาด และองค์ประกอบของส่วนทุนและหนี้สินของหน่วยงานหรือกระแส เงินสดที่เกิดจากการก่อหนี้ระยะยาว เช่น เงินสดรับ จากการกู้ยืมเพื่อใช้ในการดำเนินงานโดยหน่วยงานรับผิดชอบการชําระหนี้เอง จากการขอวงเงินทดรองราชการ เงินสดจ่าย จ่ายชําระหนี้เงินกู้ ยืม จ่ายเงินทดรองราชการคืนคลัง รายการกระแสเงินสดบางรายการอาจจะมีความยุ่งยากในการจําแนกกิจกรรม ซึ่งเราควรที่จะใช้ดุลยพินิจเข้ามาช่วยในการตัดสินใจด้วย แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการจําแนกกิจกรรมควรที่จะพิจารณาถึงแหล่งที่มาสําคัญของกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ ด้วย ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทํางบกระแสเงินสด งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 2 รอบระยะเวลาบัญชี (ปัจจุบันกับปีก่อน) งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน รายละเอียดเพิ่มเติมของการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

การจําแนกรายการในงบกระแสเงินสด (ตอน2)
การจําแนกรายการในงบกระแสเงินสด (ตอน2)
(Visited 81 times, 1 visits today)
Scroll to Top